GCL Sp. z o.o.

Opis / Description

Firma GCL Sp. z o.o. oferuje wyłącznie wysokiej jakości technologie, wspomagające przywracanie środowiska naturalnego na terenach zurbanizowanych, wykorzystywane w projektowaniu i budowie błękitno-zielonej infrastruktury. Systemy zielonego dachu ZinCo i systemy do nasadzeń drzew Greenleaf, a także inne nasze produkty, gwarantują pozyskanie dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej, zwiększoną retencję wody opadowej, dodatkowe punkty przy projektach Leed i Breeam oraz prawidłowy rozwój drzew w miastach. Każde rozwiązanie dostosowujemy do potrzeb projektu. Od wielu lat działamy na terenie całej Polski starając się prezentować najnowocześniejsze rozwiązania techniczne w dziedzinie Architektury oraz Architektury Krajobrazu. Nasi pracownicy to grono fachowców, których profesjonalizm, wiedza i doświadczenie jest gwarancją ciekawych i niestandardowych rozwiązań. Doradcy techniczni GCL służą bezpłatną i fachową pomocą na każdym etapie inwestycji, zarówno przy projektowaniu, jak i wbudowywaniu naszych materiałów.\

The GCL Sp. z o.o. offers only high-quality technologies that support the restoration of the natural environment in urban areas, used in the design and construction of green-blue infrastructure. ZinCo green roof systems and Greenleaf tree planting systems, as well as our other products, guarantee the acquisition of additional biologically active surface, increased rainwater retention, additional points for Leed and Breeam projects and the proper development of trees in cities. We adapt each solution to the needs of the project. We have been operating throughout Poland for many years trying to present the latest technical solutions in the field of Architecture and Landscape Architecture. Our employees are a group of professionals whose professionalism, knowledge and experience guarantee interesting and custom solutions. GCL technical advisors provide free and professional assistance at every stage of the investment, both when designing and instaling our materials.

Details

  • Email: info@gcl.com.pl
  • Phone: +48 (22) 61641 70
  • Website: www.gcl.com.pl
  • Hall: C
  • Stand: X
Go back to exhibitors catalog