Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Opis / Description

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) powstało w listopadzie 2004 roku. Członkami SAK są osoby fizyczne, prowadzące działalność w zakresie projektowania lub wykonawstwa terenów zieleni. Misja Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu: Misją Stowarzyszenia jest ochrona i wspieranie interesów zawodowych architektów krajobrazu. Nasze inicjatywy koncentrują się na trzech głównych celach: – podnoszenie standardów w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu, – edukacja architektów krajobrazu i innych uczestników procesu inwestycyjnego, – promocja zawodu architekta krajobrazu oraz możliwości współpracy w interdyscyplinarnych zespołach. Cele Stowarzyszenia: SAK działa na rzecz ochrony i wspierania interesów zawodowych architektów krajobrazu. Nasze cele to: * propagowanie zawodu architekta krajobrazu oraz unormowanie praw do jego wykonywania poprzez dążenie do utworzenia izby zawodowej, * promocja dobrych realizacji oraz wykonawców obiektów architektury krajobrazu, * promowanie standardów w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu, * działania na rzecz podnoszenia jakości krajobrazu, w tym propagowanie tworzenia obiektów architektury krajobrazu, * inicjowanie współpracy środowisk zawodowych i akademickich. Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu jest jedyną polską organizacją branżową zrzeszoną w European Landscape Contractors Association (ELCA) oraz European Foundation for Landscape Architecture (EFLA). Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne, związane z branżą architektury krajobrazu: – projektanci i autorzy dokumentacji – wykonawcy terenów zieleni – naukowcy i nauczyciele – urzędnicy i pracownicy administracji

Association of Landscape Architecture – Poland (ALA) was established in November 2004. ALA members are landscape architecture designers and green area constructors. Mission of the Association of Landscape Architecture – Poland The Association’s mission is to protect and support the professional interests of landscape architects. Our initiatives focus on three main goals: raising standards of landscape architecture both design or construction, education of landscape architects and other participants of the investment process, promotion of the landscape architect profession and opportunities for cooperation in interdisciplinary teams. Goals of the Association of Landscape Architecture – Poland (ALA): ALA works to protect and promote the interests of professional landscape architects. Our goals are: * popularization the profession of the landscape architect and introducing legal regulations by establishing a chamber of landscape architecture * promotion of good project implementations and recommendable landscape contractors * promoting standards of landscape architecture design and landscape construction * actions to improve quality of the landscape, including the promotion of landscape architecture designs, * initiating cooperation between professional and academic environments. Association of Landscape Architecture – Polandis the sole Polish organization associated in European Landscape Contractors Association (ELCA) and European Foundation for Landscape Architecture (EFLA). Members of the Association of Landscape Architecture are natural persons, involved in landscape architecture industry: – designers and documentation authors – contractors of green areas – scientists and teachers – officials and administrative staff ALA Roots: The association was founded by a group of green area contractors in 2004. Until March 2009, the organization operated under the name of the Polish Association of Green Area Contractors and Landscape Architects, then changed its name to the Association of Landscape Architecture – Poland.

Details

  • Email: biuro@sak.org.pl
  • Phone: +48 696 157 000
  • Website: www.sak.org.pl/kontakt
  • Stand: 1
Go back to exhibitors catalog